Adatvédelem - Karrier

​​Az álláspályázó a https://idumont.hu/hu/karrier weboldal használatával, azon keresztül történő adatainak megadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Idumont Kft., mint adatkezelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat kezelje.

Az álláshirdetésre történő jelentkezése során személyes adatait - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezései szerint – az alábbiakban foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Milyen adatokat kezel Társaságunk?

Minden, az álláspályázatában, illetőleg a csatolt dokumentumokban megadott személyes adatát (így különösen az Ön nevét, születési dátumát, lakcímét, elérhetőségét, stb.) kezeljük.

A pályázati anyagában megadott személyes adatai hitelességéért, pontosságáért és valóságáért a felelősség Önt terheli. Ha a Társaság okkal feltételezi, vagy az Ön által megadott személyes adatból egyértelműen kitűnik, hogy az nem valós, vagy ellentétes az etikai normákkal, a Társaságnak jogában áll személyes adatait törölni, illetve helyesbíteni.

Mi az adatkezelésünk célja, jogalapja?

Állásra történő pályázata az Ön kérelmére indított eljárásnak minősül, ennek okán a pályázatában megadott személyes adatainak a kezeléséhez történő hozzájárulását vélelmezzük. A pályázati eljárás során az adatkezelésünk célja az Idumont Kft. új munkatársainak kiválasztása, ennek körében az álláspályázat elbírálása, illetve a kiválasztási folyamatban résztvevő munkatársak döntésének elősegítése (beleértve annak lehetőségét is, hogy kapcsolatba lépünk az Ön által megnevezett referenciákkal).

Kik ismerhetik meg pályázatát?

Pályázati anyagát csak az eljárásban résztvevő személyek ismerhetik meg, kezelhetik [a kiválasztási folyamatban résztvevő hr referens, a leendő munkáltatói jogkör gyakorlói, illetve közvetlen (szervezeti) felettes. Személyes adatait bizalmasan kezeljük, az Ön tudta és hozzájárulása nélkül információt nem továbbítunk illetéktelen harmadik személy részére. Az adatfeldolgozás folyamatához semmilyen külső (harmadik) személyt nem veszünk igénybe.

Hogyan kezeljük pályázati anyagát sikertelen pályázata esetén?

Amennyiben pályázata elutasításra kerül, abban az esetben papíralapon beküldött dokumentumait legkésőbb az eljárás lezárultával visszaküldjük, elektronikus úton beérkezett pályázatát elektronikus rendszereinkből töröljük. Az Idumont Kft.. fenntartja a jogot arra, hogy anonimizált módon pályázatának főbb paramétereit statisztikai célokra felhasználja.

Hogyan kezeljük pályázati anyagát sikeres pályázata esetén?

Amennyiben Ön felvételt nyer Társaságunkhoz, abban az esetben pályázati anyaga a személyi anyagának részét képezi, amit a jogszabályokban, illetve a belső szabályzatainkban foglalt ideig, az abban megfogalmazott céloknak megfelelően kezeljük.

Hogyan kerülhet pályázati anyaga adatbázisunkba?

Az Ön konkrét állásra beadott pályázata elutasítása esetén, továbbá konkrét állásra történő jelentkezés hiányában beadott pályázatát csak abban az esetben őrizzük meg adatbázisunkban, amennyiben ezt Ön önkéntesen és kifejezett írásbeli nyilatkozattal kéri. A személyes adatai megadása nem kötelezi a Társaságot arra, hogy álláslehetőséget biztosítson az Ön számára.

Az adatkezelésünk célja ez esetben, hogy az adatbázisban nyilvántartottakat a végzettségüknek, tapasztalatuknak leginkább megfelelő (jövőbeni) álláslehetőségről értesíteni tudjuk az általuk megadott elérhetőségeken.

Adatai kezelésének időtartama pályázati anyaga közlésétől számított legfeljebb 1 év, kivéve, ha adatai törlését előbb kéri, vagy hozzájárulását visszavonja, illetve ha ​a hatályos jogszabályok bizonyos adatkörre ennél rövidebb időről rendelkeznek. Ennél hosszabb ideig csak abban az esetben kezeljük az adatait, ha ezt Ön írásban, konkrét időtartam megjelölésével kifejezetten kéri.  A fentiekben meghatározott idő elteltével az adatkezelő külön értesítés nélkül törli az adatait a nyilvántartásából.

Kihez fordulhat személyes adatai kezelésével kapcsolatosan?

Az álláspályázó az általunk kezelt személyes adatairól tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy zárolását kérheti, továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen az alábbi elérhetőségünk bármelyikén.

Név: Idumont Kft.
cím: 2428 Kisapostag, Iparos utca 1.
e-mail: hr@idumont.hu

Milyen jogorvoslati lehetőséggel élhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatosban?

A pályázó a személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése vagy annak közvetlen veszélye esetén bejelentéssel élhet és vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve az Info tv. 22.§-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.

Hogyan biztosítjuk az adatai védelmét?

Az Idumont Kft. az Info tv. hatályos előírásainak megfelelően gondoskodik az Ön személyes adatainak biztonságáról, és megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek személyes adati védelmének biztosításához szükségesek.

Az Adatvédelem - Karrier Tájékoztatóban (http://www.idumont.hu/adatvedelem_karrier) foglalt feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom, megjelölt személyes adataim kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok.

Jelen Felhasználási Feltételek 2018.01.01. napjától érvényes.